Strona główna Praca Kto odpowiada za stan BHP w zakładzie pracy?

Kto odpowiada za stan BHP w zakładzie pracy?

przez Jakub Nowicki
stan BHP w zakładzie pracy

Pojęcie BHP to stan bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli działania i postawy, które mają wpływ na poziom bezpieczeństwa w danym zakładzie. Aspekty bezpieczeństwa muszą być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji związanych z budową zakładu, organizacją stanowisk pracy lub wyposażenia zakładu w maszyny i urządzenia techniczne lub biurowe. Wszystkie te działania mają tworzyć stan BHP.

BHP – kto ponosi odpowiedzialność w zakładzie pracy?

W każdym miejscu pracy, bez względu na rodzaj działalności, musi funkcjonować ustalony porządek. Osobą, która ustala ten porządek jest pracodawca – właściciel firmy. To on na podstawie artykułu 207 Kodeksu Pracy „ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy”. Dodatkowo artykuł ten wzbogacony jest o informację, iż obowiązki pracowników i oddelegowanie ich do zadań związanych z dziedziną bezpieczeństwa i higieny pracy nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Kodeksie Pracy to na pracodawcy ciąży obowiązek dbania o utrzymanie BHP i tej odpowiedzialności nie może przekazać innym osobom. Pracodawca jest bowiem osobą decydującą o organizacji w firmie i to on mając władzę nad innymi musi ponosić także odpowiedzialność.

Kierownicy działów – odpowiedzialność

Pracodawca może oczywiście utworzyć odpowiednie stanowiska kierownicze dla każdego z działów. Oznacza to, iż wraz z częścią władzy, jaka zostaje przekazana kierownikom, otrzymują oni także część odpowiedzialności, w tym odpowiedzialność za stan BHP w swoim, konkretnym dziale. W takim wypadku pracodawca odpowiada za cały zakład, natomiast kierownicy za swój dział, przykładowo kierownik produkcji odpowiada za produkcję, a kierownik logistyki za dział logistyki.

Każdy w firmie, który ma władzę, niezależnie od jej skali, musi brać odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracujących ludzi. Osoby, które mają zostać zatrudnione na stanowiskach kierowniczych muszą zdawać sobie sprawę z tego, jak ważne jest przestrzeganie procedur związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

BHP – obowiązki pracodawcy

Artykuł 15 Kodeksu pracy mówi także o tym, iż pracodawca „jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy”. Pracodawca powinien to bezpieczeństwo zapewniać przede wszystkim poprzez:

• właściwą organizację pracy,
• szkolenie pracowników i informowanie o zagrożeniach,
• stosowanie środków profilaktycznych,
• zapobieganie zagrożeniom, które mogą wystąpić na stanowiskach pracy.

Pracodawca jest również zobowiązany do prawidłowego oznakowania zakładu pracy, gdyż jest to ważny element, który poprawia bezpieczeństwo. Znakami bezpieczeństwa są znaki zakazu, nakazu i znaki ostrzegawcze. Ważne jest to, by były one umieszczone w odpowiednich miejscach, w zależności od zagrożenia potencjalnie mogącego wystąpić. Możemy więc jasno stwierdzić, że za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiada pracodawca.

BHP – obowiązki pracownika

Jak wspomniano wcześniej, to pracodawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy w swojej firmie. Kodeks pracy nakłada jednak obowiązki także na pracownika. Elementarnym obowiązkiem pracowników jest znanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, które wiążą się z:

• braniem udziału w szkoleniach i instruktarzach,
• wykonywaniem pracy zgodnie z przepisami BHP i stosowaniem się do zaleceń przełożonych,
• dbaniem o stan urządzeń i sprzętu oraz porządek w miejscu pracy,
• stosowaniem środków zbiorowej ochrony oraz środków ochrony indywidualnej,
• poddawaniem się kontrolnym badaniom lekarskim i stosowaniem się do wskazań lekarskich.

Aby utrzymać bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie zarówno pracodawca jaki i pracownicy muszą zdać sobie sprawę z tego, jak ważne jest przestrzeganie podstawowych zaleceń i przepisów BHP.

Artykuł powstał we współpracy z platformą do zarządzania BHP VITS.

1 komentarz

Tomek 21 maja 2022 - 01:19

tylko czy to tak zawsze wygląda w praktyce ? mam różne doświadczenia

Odpowiedz

Zostaw komentarz

KNBP.pl - biznes w Internecie